post fal 2

ایمان آوردن راحتتر از فکر کردن است

/post-fal-2-2

شبهه: ایمان آوردن راحت­تر از فکر کردن است، از این رو تعداد مؤمنان بیشتر از متفکران است.(برتراند راسل)